Οι υποβολές περιλήψεων έχουν κλείσει!

Υποβολή Περιλήψεων

Οδηγίες προς τους Συγγραφείς

Με δεδομένο ότι οι περιλήψεις εργασιών θα συμπεριληφθούν στο βιβλίο περιλήψεων όπως ακριβώς έχουν υποβληθεί, παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν πιστά τις ακόλουθες οδηγίες σύνταξης του κειμένου της περίληψης:

Α. Οδηγίες Σύνταξης Περιλήψεων

 1. Το κείμενο δεν πρέπει να ξεπερνά τις 250 λέξεις– με προτεινόμενη γραμματοσειρά Tahoma και μέγεθος χαρακτήρων 10 cpi – και να έχει πλήρη στοίχιση (justified).
 2. Ο τίτλος της εργασίας να αναγράφεται με κεφαλαίους χαρακτήρες.
 3. Τα ονόματα των συγγραφέων να είναι στην ονομαστική, με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες και να αναφέρεται πρώτα το όνομα ολογράφως και στη συνέχεια το επώνυμο,

Π.χ.: Μιχαήλ Παπαδόπουλος.

 1. Το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία να αναγράφεται με έντονη γραφή (bold), π.χ. Μαρία Δημοπούλου.
 2. Στο κείμενο της περίληψης, κάτω από τα ονόματα των συγγραφέων, να συμπληρωθεί με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες το κέντρο προέλευσης του κάθε συγγραφέα, καθώς και η πόλη.

Π.χ.: Μιχαήλ Παπαδόπουλος¹, Μαρία Δημοπούλου², Παναγιώτης Αλεξάνδρου¹

¹Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας, Βέροια

²Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης

 1. Δε θα πρέπει να γίνεται αναφορά του εργασιακού χώρου των συγγραφέων στον τίτλο της εργασίας ή μέσα στο κείμενο της περίληψης.
 2. Να παρεμβάλλεται μονό διάστημα ανάμεσα σε τίτλο, συγγραφείς, εργασιακό χώρο των συγγραφέων και το κείμενο της περίληψης.
 3. Η περίληψη πρέπει να συμπεριλαμβάνει τις εξής υπο-ενότητες:
 • Εισαγωγή
 • Σκοπός
 • Υλικό
 • Μέθοδος
 • Αποτελέσματα
 • Συμπεράσματα

Οι ανωτέρω τίτλοι θα πρέπει να αναγράφονται με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες και έντονη γραφή (bold).

 1. Το κείμενο μπορεί να περιέχει καθιερωμένες συντμήσεις, πίνακες, διαγράμματα και φωτογραφίες, με τον όρο ότι αυτά δεν θα προεξέχουν των περιθωρίων στοίχισης του κειμένου και ότι το κείμενο δε θα ξεπερνά τις 250 λέξεις συνολικά. Προς διευκόλυνσή σας για την καταμέτρηση των λέξεων (μέγιστος αριθμός 250), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε από το Tools Menu την εντολή Word Count του Microsoft Office Word.
 1. Είναι απαραίτητο να δηλωθεί στον προβλεπόμενο χώρο του εντύπου υποβολής περίληψης η θεματική κατηγορία, στην οποία εντάσσεται η εργασία, καθώς και ο επιθυμητός τρόπος παρουσίασης.
 1. Μετά την υποβολή της εργασίας, τυχόν αλλαγές, προσθήκες ή διορθώσεις, θα γίνονται δεκτές μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον αποστέλλονται γραπτώς αποκλειστικά από τον υπεύθυνο αλληλογραφίας της εργασίας.
 1. Περιλήψεις εργασιών με φράσεις όπως “τα αποτελέσματα θα συζητηθούν” ή “θα παρουσιαστούν τα δεδομένα” κλπ. δε θα γίνονται δεκτές.

Β. Οδηγίες Υποβολής Περιλήψεων

Οι περιλήψεις μπορούν να υποβληθούν το αργότερο έως και τις 07 Μαΐου 2024 ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του συνεδρίου. Για την υποβολή της περίληψής σας, συμπληρώστε το ηλεκτρονικό έντυπο υποβολής περίληψης και επισυνάψτε το αρχείο της περίληψης σε μορφή Microsoft Word (άλλες μορφές αρχείων όπως pdf κλπ, δεν θα γίνονται δεκτές)

Για την ηλεκτρονική υποβολή της περίληψής σας, παρακαλούμε πατήστε παρακάτω

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία που αφορά την υποβολή περιλήψεων, μπορείτε να επικοινωνείτε με την υπεύθυνη επιστημονικού προγράμματος κα Αναστασία Ιωάννου , τηλ. 2103249242 (εσωτ.5230 – email conference1@everesttravel.gr

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Οι προβλεπόμενες θεματικές ενότητες είναι οι ακόλουθες:

 • Αιματολογία – Ογκολογία
 • Αλλεργιολογία- Πνευμονολογία
 • Αναπτυξιακή – Κοινωνική Παιδιατρική- Εφηβική Ιατρική
 • Ατυχήματα – Δηλητηριάσεις – Παιδοψυχιατρική
 • Γαστρεντερολογία- Ηπατολογία
 • Γενετική – Μεταβολικά Νοσήματα- Διαγν. Μέθοδοι & τεχνικές
 • Γενική Παιδιατρική
 • Δερματολογία
 • Διατροφή – Θηλασμός
 • Ενδοκρινολογία
 • Καρδιολογία – Εντατικολογία
 • Λοιμώξεις – Ανοσολογία – Ρευματολογία
 • Νεογνολογία
 • Νευρολογία
 • Νεφρολογία
 • Συναφείς Ειδικότητες (Οδοντ- Ορθοπ.- Ουρολ.- Οφθ.- Χειρ.- Ωρλ)

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Οι τρόποι παρουσίασης είναι οι ακόλουθοι:

 1. Ελεύθερη Ανακοίνωση (oral)
 2. Αναρτημένη Ανακοίνωση (poster)

Επισημαίνεται ότι ο τελικός τρόπος παρουσίασης των εργασιών που θα γίνουν αποδεκτές καθορίζεται από την Επιστημονική Επιτροπή που θα αξιολογήσει τις περιλήψεις των εργασιών.

Για τις οδηγίες δημιουργίας του e-poster, παρακαλούμε πατήστε εδώ.
Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα (template) αρχείου e-poster (PowerPoint), παρακαλούμε πατήστε εδώ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 1. Περιλήψεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, (07 Μαΐου 2024), δε θα γίνονται αποδεκτές.
 1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή περίληψης εργασίας αποτελεί η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής τουλάχιστον ενός συγγραφέα ανά εργασία (κατά προτίμηση του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία). Σε περίπτωση που ένας συγγραφέας παρουσιάζει περισσότερες από μία εργασίες, θα πρέπει να υπάρχει καταβολή δικαιώματος συμμετοχής τουλάχιστον ενός άλλου συγγραφέα από την ομάδα, έτσι ώστε να υπάρχει αντιστοιχία μίας εγγραφής ανά εργασία.
 1. Με την υποβολή περίληψης της εργασίας, θα λάβετε αυτοματοποιημένο μήνυμα επιβεβαίωσης παραλαβής. Παρακαλούμε να ελέγξετε και την ανεπιθύμητή σας αλληλογραφία. Σε περίπτωση μη παραλαβής της σχετικής επιβεβαίωσης παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την εταιρεία διοργάνωσης του συνεδρίου.
 1. Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των περιλήψεων θα αποσταλούν στους υπεύθυνους για την αλληλογραφία συγγραφείς το αργότερο μέχρι τις 17 Μαΐου 2024.